Quarterly Report Q 1/2016

Quarterly Report Q 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł in thous. EURO
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-01-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 347 108 80 26
II. Profit (loss) from operations 239 80 55 19
III. Profit (loss) before tax 85 -111 20 -26
IV. Zysk _strata_ netto 78 -79 18 -19
V. Net cash flows from operating activities -89 1 564 -20 377
VI. Net cash flow from investing activities -4 836 5 223 -1 110 1 259
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents -4 925 6 787 -1 131 1 636
IX. Aktywa razem * 23 294 23 588 5 457 5 535
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 214 248 50 58
XI. Kapitał własny * 23 046 23 317 5 399 5 472
XII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 554 10 571
XIII. Number of shares (in pcs.) 7 651 581 7 507 986 7 651 581 7 507 986
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,01 0,01 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,53 3,11 0,36 0,76

Attachments: