Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2017r.

Current report 19/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd jednocześnie informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.ifcapital.pl w dziale Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenia.

Attachments:

Legal basis:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu