Quarterly Report Q 1/2017

Quarterly Report Q 1/2017

SELECTED FINANCIAL DATA:

w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 347 71 80
II. Profit (loss) from operations 208 239 48 55
III. Profit (loss) before tax 215 85 50 20
IV. Zysk _strata_ netto 218 78 51 18
V. Net cash flows from operating activities 135 -89 31 -20
VI. Net cash flow from investing activities 8 892 -4 836 2 073 -1 110
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents 9 027 -4 925 2 105 -1 131
IX. Aktywa razem * 22 884 23 027 5 424 5 205
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 54 52 13 12
XI. Kapitał własny * 22 809 22 949 5 405 5 187
XII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 675 10 183
XIII. Number of shares (in pcs.) 15 015 972 7 651 581 15 015 972 7 651 581
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,01 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,52 1,53 0,36 0,35

Attachments:

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu