Semi-annual Report P 2017

Semi-annual Report P 2017

SELECTED FINANCIAL DATA:

w tys. zł in thous. EURO
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 463 705 109 161
II. Profit (loss) from operations -10 466 -2 106
III. Profit (loss) before tax 29 106 7 24
IV. Zysk _strata_ netto 49 98 12 22
V. Net cash flows from operating activities -400 -160 -94 -37
VI. Net cash flow from investing activities 11 413 -4 861 2 687 -1 110
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents 11 013 -5 021 2 593 -1 146
IX. Aktywa razem * 22 597 23 027 5 347 5 205
X. Zobowiązania długoterminowe * 5 26 1 6
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 66 52 16 12
XII. Kapitał własny * 22 526 22 949 5 330 5 187
XIII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 658 10 183
XIV. Number of shares (in pcs.) 15 015 972 9 518 321 15 015 972 9 518 321
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0,01 0 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,5 1,53 0,35 0,35

Uwaga! Dla pozycji bilansowych
oznaczonych gwiazdką _*_ prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Attachments:

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu