Annual Report R 2017

SELECTED FINANCIAL DATA:

w tys. zł in thous. EURO
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 977 1 476 230 337
II. Profit (loss) from operations 101 1 058 24 242
III. Profit (loss) before tax 150 704 35 161
IV. Zysk _strata_ netto 168 688 40 157
V. Net cash flows from operating activities -681 -146 -160 -33
VI. Net cash flow from investing activities 227 -3 657 53 -836
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents -454 -3 803 -107 -869
IX. Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205
X. Zobowiązania krótkoterminowe 73 52 18 12
XI. Kapitał własny 23 855 22 949 5 719 5 187
XII. Kapitał zakładowy 9 010 45 048 2 160 10 183
XIII. Number of shares (in pcs.) 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,05 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,59 1,53 0,38 0,35

Attachments:

Raport_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu