Quarterly Report Q 3/2018

Quarterly Report Q 3/2018

SELECTED FINANCIAL DATA:

w tys. zł in thous. EURO
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 713 159 168
II. Profit (loss) from operations 288 104 68 24
III. Profit (loss) before tax 330 157 78 37
IV. Zysk _strata_ netto 331 162 78 38
V. Net cash flows from operating activities 51 1 243 12 292
VI. Net cash flow from investing activities -1 219 -2 514 -287 -591
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents -1 168 -1 271 -275 -299
IX. Aktywa razem * 21 449 23 941 5 022 5 740
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 56 73 13 18
XI. Kapitał własny * 21 382 23 855 5 5 719
XII. Kapitał zakładowy * 8 768 9 010 2 2 160
XIII. Number of shares (in pcs.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,02 0,01 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,42 1,59 0,33 0,38

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Attachments:

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu