Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019

Current report 22/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 roku oraz nr 16/2019 z dnia 19.04.2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych.

Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na dzień 31 marca 2019r. oraz za 4 miesiące od 1 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Tym samym Emitent informuje, iż opublikuje zaudytowany raport roczny za 2018 rok w możliwie najszybszym terminie.

Po publikacji raportu rocznego Emitent opublikuje nowe terminy przekazywania raportów okresowych.

Accordance to the current reports No. 3/2019 of 28/01/2019 and No. 16/2019 of 19/04/2019 regarding the schedule of publication of periodic reports, the Management Board of Investment Friends Capital SE informs that the dates of publication of individual periodical reports have changed.

The Issuer cancelled the publication of the quarterly report as at 31/12/2019 and for 4 months since 1/12/2018 to 31/03/2019. Thus, the Issuer informs that it will publish the audited annual report for 2018 as soon as possible.

After the publication of the annual report, the Issuer will publish new dates for submitting the periodic reports.

Legal basis:
Inne uregulowania

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu