Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§1
1.Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i ust. 4a oraz w
związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po
rozpatrzeniu wniosku spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. Zarząd Krajowego
Depozytu postanawia:
1)przyznać spółce Zakłady Mięsne HERMAN S.A. status uczestnika Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2)przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
a) nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z dnia 11 czerwca 2007 r., oraz nadać im kod PLHRMAN00021, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;
b) nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z dnia 11 czerwca 2007 r., oraz nadać im kod PLHRMAN00039, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez te spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust.1 pkt 2 lit. b) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o emisję tych akcji w rejestrze przedsiębiorców oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, jednakże nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
§2
Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLHRMAN00021 oraz o liczbie tych praw do akcji, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLHRMAN00039, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.