Semi-annual Report P 2015

Attachments:

 

SELECTED FINANCIAL DATA:

w tys. zł in thous. EURO
półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014  półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 426 161 103 39
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 324 9 78 2
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 476 4 047 115 969
IV. Zysk (strata) netto 442 3 173 107 759
V. Net cash flows from operating activities 1 653 -71 400 -17
VI. Net cash flow from investing activities 3 661 -211 886 -50
VII. Net cash flows from financing activities 0 0 0
VIII. Change in cash and cash equivalents 5 314 -282 1 285 -68
IX. Aktywa razem * 35 441 34 985 8 450 8 208
X. Zobowiązania długoterminowe * 1 869 1 836 446 434
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 44 63 10 15
XII. Kapitał własny * 33 528 33 086 7 994 7 762
XIII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 740 10 569
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 507 986 30 957 586 7 507 986 30 957 586
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,06 0,10 0,01 0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 4,47 4,41 1,07 1,03