Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Current report 79/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 27.12.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy…

Zawarcie umowy pożyczki

Current report 78/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 27.12.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Current report 77/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22.12.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na…

Informacja dla Akcjonariuszy – zmiana zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Current report 76/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienia o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Attachments: 20171222171851687 Legal basis: Art.…

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

Current report 75/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2017, 69/2017 oraz 73/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w zakresie planowanego połączenia w drodze przejęcia przez INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost, zgodnie…

Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta

Current report 74/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.12.2017r. Emitent otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15.12.2017r. dotyczący rejestracji 258.424 akcji Investment Friends Capital S.A. pod kodem ISIN PLHRMAN00039. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść…

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Current report 73/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą…

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Emitenta

Current report 72/2017 Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. Emitent otrzymał Uchwałę nr 1503/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14.12.2017r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 258.424 _dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy…

Korekta raportu nr 70/2017 – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

Current report 70/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. niniejszym dokunuje korekty raportu nr 70/2017 w zakresie uzupełnienia raportu o dodatkowe załączniki tj: aktualny Statut Spółki Investment Friends Capital S.A. oraz Statut Spółki Europejskiej. Poniżej Emitent publikuje ponownie treść ogłoszenia wraz z uzupełnionymi załącznikami. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku…