Projekty uchwał i sprawozdanie RN.

W związku z planowanym na dzień 30.06.2008 Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Zarząd Zakładów Mięsnych Herman podaje do wiadomości projekty uchwał na WZA, wraz ze sprawozdaniem RN, oceną oraz opinią RN.   Attachments: 2008-06-16-ocena 2008-06-16-sprawozdanie 2008-06-16-uchwaly 2008-06-16-opinia

Zasady ładu korporacyjnego

Zgodnie z §. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z Uchwałą nr 1013 /2007 z dnia 11 grudnia 2007 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej oraz zgodnie z zawartym w Raporcie Rocznym za 2007 Oświadczeniem Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Zakładach Mięsnych Herman S.A. informuje…

Korekta raportu rocznego SA-R 2007

Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych Herman za 2007 dotyczy punktu 6.10. tj. Informacji o udzielonych przez Emitenta pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach. Jest : Spólka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji lub poręczeń wekslowych za wyjątkiem zabezpieczeń istniejących umów kredytowych. Zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu Finansowym – Nota 4…

Nabycie udziałów

Zakłady Mięsne Herman S. A. informują o nabyciu w dniu wczorajszym od spółki Itares Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 20,0 % udziałów w wysokości 40 000 koron słowackich i tym samym objęciu 100,0 % udziałów o łącznej wysokości 200 000 koron słowackich w utworzonej w 2007 roku spółce…

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. w Kielnarowej w dniu 31maja 2008 powziął informację, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1 czerwca 2008 na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Tadeusz Frączek Jednocześnie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1…

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2008 r. otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o złożeniu przez Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Herman S.A. Pana Ryszarda…