Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Zarząd Z.M. “Herman” S.A. na podstawie § 87 i § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadcza, że Spółka w 2008 r. będzie przekazywać raporty kwartalne zawierajace skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone…

Zawarcie Polisy Ubezpieczeniowej

Zarząd Z.M. “Herman” S.A. informuje, że w dniu 17.04.2008 r., podpisał Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu z TU Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 w Warszawie poprzez pośrednika PWS KONSTANTA, Nr polisy 000-08-444-058046. Ubezpieczeniem objęci są Członkowie Zarzadu, Rady Nadzorczej i Prokurenci. Okres ubezpieczenia od 26 marca 2008…

Ustalenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Uchwałą nr 271/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku wyznaczył na 11 kwietnia 2008 roku dzień ostatniego notowania 1.058.472 ( jednego miliona pięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesieciu dwóch ) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii…

Komunikat w sprawie rejestracji Akcji

Zarząd Spółki Zakłady Miesne Herman S.A. “Emitent” informuje, że zgodnie z komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 10 kwietnia 2008 roku, otrzymanym w dniu 10 kwietnia 2008 roku na podstawie Uchwały Zarzadu KDPW S.A. Nr 761/07 z dnia 26.10.2007 roku – w dniu 14 kwietnia 2008 roku nastąpi rejestracja…

Weryfikacja prognoz

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 01.04.2008 oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2 z dnia 03.04.2008 zatwierdził zweryfikowane założenia prognoz na lata 2008 – 2009, zmieniające prognozy zawarte w prospekcie emisyyjnym zatwierdzonym w dniu 09.10.2007. Weryfikacja prognoz spowodowana jest wielkością pozyskanych środków z…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A., zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, dokonał w dniu 31.03.2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Na dzień 01.04.2008 do spłaty…

Zmiana skrótu firmy

Uchwałą nr 155/ 2008 z dnia 27 lutego 2008r., Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 152/2008 Zarządu GPW z dnia 26 lutego 2008 r. w ten sposób, że użyty w treści uchwały skrót firmy: Herman S.A. zastępuje pełnym brzemieniem firmy: ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN S.A.